Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie Miasta Sandomierza
(obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.)
 

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.         

  

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie Burmistrza Miasta Sandomierza na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. 


 

Podstawa prawna:

-     art. 9c Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

-   Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami), 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek (do pobrania) przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej, zawierający:

- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;
- numer identyfikacji podatkowej (NIP)
-
numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy;
- określenie rodzajów odbieranych odpadów komunalnych

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:  

- Oświadczenie (do pobrania) o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- Dowód wniesienia opłaty skarbowej (opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Burmistrza Miasta Sandomierza).

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Pl. Poniatowskiego 3
27 – 600 Sandomierz 

 

Termin załatwienia sprawy:

 

- Wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.
- Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
- Burmistrz Miasta Sandomierza dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Sandomierza  [POBIERZ]

2. Oświadczenie wnioskodawcy  [POBIERZ]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 03.01.2012 13:13
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.01.2012 13:13. Odsłon 767, Wersja 1ikona drukuj
 
Początek strony