Z A R Z Ą D Z E N I E N R P. 0151 / 28 / 2004 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P.0151/28/2004
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 28 lipca 2004 r

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003, Nr. 15, poz. 148 z pózn. zm./ oraz Uchwały Nr XII/97/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2004

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.900 rozdz. 90095 §§ 8020 35.700,00 zł

§ 2.
II. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.900 rozdz. 90095 §§ 8070 35.700,00 zł

§ 3.
III. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta Sandomierza
Jerzy BorowskiU Z A S A D N I E N I E

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :Dz.900 rozdz. 90095 §§ 8070
( Dz. Gospodarka komunalna , Rozdz. Pozostała działalność § Odsetki od kredytów i pożyczek )
o kwotę 35.700,00 zł

z przeznaczeniem na potencjalną spłatę odsetek od udzielonych poręczeń przez Gminę Sandomierz :

· Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy
· Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki


powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 24.08.2004
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 24.08.2004. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 1810
Wersja : 1 2 
Początek strony