Z A R Z Ą D Z E N I E N R P. 0151 / 31 / 2004 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P.0151/31/2004
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 9 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.


Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003, Nr. 15, poz. 148 z pózn. zm. / oraz Uchwały Nr XII/97/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2004

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.852 rozdz. 85212 §§ 4300 7.000,00 zł
Dz.852 rozdz. 85203 §§ 4210 700,00 zł

§ 2.
II. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.852 rozdz. 85212 §§ 4210 7.000,00 zł
Dz.852 rozdz. 85203 §§ 4270 700,00 zł

§ 3.
III. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Jerzy Borowski

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 24.08.2004
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 24.08.2004. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 1810
Wersja : 1 2 
Początek strony