Z A R Z Ą D Z E N I E N R P . 0151 / 21 / 2004 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P.0151/21/2004
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.


Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003, Nr. 15 , poz. 148 z pózn. zm./ oraz Uchwały Nr XII/97/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2004

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.710 rozdz. 71035 §§ 4300 o kwotę 10.000,00 zł

Dz.750 rozdz. 75023 §§ 4430 o kwotę 30.000,00 zł

Dz.751 rozdz. 75113 §§ 4210 o kwotę 1.800,00 zł

Dz.852 rozdz. 85219 §§ 4220 o kwotę 56,00 zł


§ 2.
II. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.710 rozdz. 71004 §§ 4300 o kwotę 10.000,00 zł

Dz.750 rozdz. 75023 §§ 4300 o kwotę 30.000,00 zł

Dz.751 rozdz. 75113 §§ 4300 o kwotę 1.800,00 zł

Dz.852 rozdz. 85219 §§ 4270 o kwotę 56,00 zł


§ 3.
III. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski
UZASADNIENIE


Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

1. Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 (Działalność usługowa, Plany zagospodarowania przestrzennego)
o kwotę 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup usług w rozdziale Cmentarnictwo2. Dz. 750, rozdz. 75023 § 4300 ( Administracja, Urzędy gmin, zakup usług pozostałych)
o kwotę 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na różne opłaty i składki .powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 19.07.2004
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 19.07.2004. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 1810
Wersja : 1 2 3 
Początek strony