Z A R Z Ą D Z E N I E N R P. 01151 / 24 / 2004 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P.01151/24/2004
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 05 lipca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr. 15, poz. 148 z pozn. zm. /oraz Uchwały Nr XII/97/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2004

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I. Zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę :
Dz.900 rozdz. 90015 §§ 2010 13.603,00 zł

§ 2.
II. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :
Dz.900 rozdz. 90015 §§ 4260 13.603,00 zł

§ 3.
III. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski

Uzasadnienie


Dokonuje się zmian w budżecie miasta Sandomierza :

Na podstawie Decyzji Znak Fn. I-3011 / 85 / 04 z dnia 01.07.2004 r. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Wydziału Finansowego :

Dział 900 Gospodarka Komunalna
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

o kwotę 13.603,00 zł

Zwiększenie planu dotacji na oświetlenie uliczne .
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 21.07.2004
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 21.07.2004. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 1810
Wersja : 1 2 
Początek strony