ZARZĄDZENIE NR P. 0151/55/2004 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P. 0151/55/2004
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 21 października 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z pozn. zm./ oraz Uchwały Nr XII/97/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2004

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I.Zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę :

Dz.852 rozdz. 85214 §§ 2030 30.000,00 zł

§ 2.
II.Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.852 rozdz. 85214 §§ 3110 30.000,00 zł
§ 3.
III.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta
Jerzy Borowski
Uzasadnienie


Dokonuje się zmian w budżecie miasta Sandomierza :

Na podstawie Decyzji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Wydziału Finansowego zwiększa się plan dochodów i wydatków z zakresiu zadań zleconych :

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

o kwotę 30.000,00 zł

Zwiększenie planu dotacji na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej .
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 08.12.2004
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 08.12.2004. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 1704
Wersja : 1 2 
Początek strony