Z A R Z Ą D Z E N I E N R P. 0151/20/2004 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P.0151/20/2004
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003, Nr. 15, poz. 148 z pózn. zm./ oraz Uchwały Nr XII/97/2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2004
Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.600 rozdz. 60016 §§ 4270 o kwotę 30.000,00 zł

Dz.921 rozdz. 92195 §§ 4270 o kwotę 60.000,00 zł

Dz.700 rozdz. 70095 §§ 4300 o kwotę 33.000,00 zł

Dz.750 rozdz. 75022 §§ 4300 o kwotę 8.000,00 zł

Dz.750 rozdz. 75022 §§ 4420 o kwotę 2.000,00 zł

§ 2.
Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.600 rozdz. 60016 §§ 4300 o kwotę 30.000,00 zł

Dz.921 rozdz. 92195 §§ 4300 o kwotę 60.000,00 zł

Dz.700 rozdz. 70095 §§ 6050 o kwotę 33.000,00 zł

Dz.750 rozdz. 75022 §§ 4210 o kwotę 10.000,00 zł

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza
Jerzy BorowskiU Z A S A D N I E N I E

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 600 , rozdz. 60016 § 4300 (Transport, Drogi gminne, Zakup usług pozostałych)
o kwotę 30.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych .


Dz. 921, rozdz. 92195 § 4300 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność, zakup usług pozostałych)
o kwotę 60.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych .


Dz. 750, rozdz. 75022 § 4210 (Administracja, Rady gmin. Zakup materiałów )
o kwotę 10.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz delegacje zagraniczne


Dz. 700, rozdz. 70095 § 6050 (Gospodarka mieszkaniowa, pozostała działalność, wydatki inwestycyjne)
o kwotę 33.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych .


Skarbnik Miasta
Edward Walas

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 18.06.2004
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 18.06.2004. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 1810
Wersja : 1 2 
Początek strony