ZARZĄDZENIE NR P. 0151/65/2004 (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR P. 0151/65/2004
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 02 grudnia 2004

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt . 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr 15 , poz. 148 z pozn. zm. / oraz Uchwały Nr XII / 97 / 2004 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2004

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje :

§ 1.
I.Zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę :


Dz.921 rozdz. 92116 §§ 2020 5.000,00 zł

§ 2.
II.Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę :

Dz.921 rozdz. 92116 §§ 2550 5.000,00 zł


§ 3.
III. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§ 4.
IV. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz Miasta
Jerzy Borowski

Uzasadnienie


Dokonuje się zmian w budżecie miasta Sandomierza :

Na podstawie Decyzji Ministerstwa Kultury zwiększa się plan dochodów i wydatków z zakresiu zadań zleconych :

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki


o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększenie planu na zakup podręczników dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Monika Nietrzeba dnia 08.12.2004
Opublikowana przez Monika Nietrzeba dnia 08.12.2004. Wygasa 31.12.2005. Odsłon 1810
Wersja : 1 2 
Początek strony