Zameldowanie cudzoziemców

 

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy  

 

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej  oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państwa, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego

 

Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

 

  1. Dokumenty wymagane do zameldowania na pobyt stały:

 

- wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia na pobyt stały z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

 

    Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dokonujący  zameldowania na pobyt stały: przedstawia dodatkowo;

 

- ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz

- ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu Unii Europejskiej lub oświadczenie.

 

Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

 

- kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgody na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzje o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany, a członek rodziny obywatela Unii Europejskiej przedstawia ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważna kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

- ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatelstwa Unii Europejskiej.

 

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 

- Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;

- Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie pobytu stałego  [pobierz]

 

  1. Dokumenty wymagane do zameldowania na pobyt czasowy:

   

Okres czasowego pobytu cudzoziemca nie może przekraczać okresu, w którym jest on uprawniony do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

 

- wypełniony i podpisany formularz zgłoszenie pobytu czasowego z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

 

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dokonujący  zameldowania na pobyt czasowy przedstawia:

 

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz

- ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobyty lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia,

- składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek rodziny przedstawia: ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

           

Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

 

- wizę lub

- dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgody na pobyt tolerowany „ albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzje o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu  w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany, a członek rodziny przedstawia: ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

 

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie pobytu czasowego  [pobierz]

 

Termin i sposób załatwienia:  

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Miejsce złożenia dokumentów:  

Urząd Miejski w Sandomierzu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Pl. Poniatowskiego 3, pok. Nr 22
 
Opłaty:  

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

 

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w Urzędzie Miejskim  w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:


27 9429 0004 2001 0000 1300 0006   Bank Spółdzielczy o/ Sandomierz 


Podstawa prawna:  

- Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności  (tj. Dz. U. 2017 r., poz.657),

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 )

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 roku
w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tj. Dz. U.z 2015 r., poz. 1852).

 

 


 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Stefania Czajka dnia 04.12.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 04.12.2017 9:16. Odsłon 337, Wersja 7ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony