Instrukcja obsługi

Informacje o Biuletynie Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator informatyczny. Jest to niezależnie działający serwis internetowy, którego zadaniem jest udostępnianie wszelkich informacji o sprawach publicznych przez podmioty zobligowane przez Ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Właśnie te podmioty powinny udostępniać informacje o statusie prawnym lub formie prawnej, o organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, swojej strukturze własnościowej. Jak również na temat funkcjonowania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych. Podmioty powinny także informować o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności ich załatwiania i rozstrzygania.

Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - art. 61. Powinno ono zapewniać dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo takie przysługuje każdemu z zastrzeżeniem informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

Podstawa prawna

Zakres udostępnionych informacji, a także podmioty zobligowane do ich udostępniania zawiera Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 z 2001 r. poz. 1198).

Zasady organizacji i funkcjonowania Biuletynu reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
(Dz.U. z dnia 5 czerwca 2002 r.)

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniania na wniosek[pobierz]

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej

Serwis BIP został podzielony na osiem części, do którego odnośniki znajdują się po lewej stronie ekranu:

 - katalog ten zawiera podstawowe informacje o Mieście Sandomierzu, m.in.: dane o położeniu geograficznym, historii Miasta, herbie Miasta oraz dane statystyczne o Mieście.

 - katalog ten zawiera informacje na temat składu Rady Miasta, struktur wewnętrznych Rady Miasta oraz oświadczenia majątkowe radnych.

 - katalog ten zawiera informacje  na temat osób sprawujących główne funkcje publiczne w strukturze władz Gminy Sandomierz: Burmistrza, Zastępcy Burmistrza oraz Skarbnika Miasta

 - katalog ten zawiera wykaz poszczególnych wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wraz z zakresami ich kompetencji oraz numerami telefonów, a także oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Miasta, naczelników wydziałów upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta oraz oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi.

  - katalog ten zawiera informacje na temat statusu prawnego Gminy, jej formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach. katalog ten zawiera także teksty Statutu Miasta i regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz teksty uchwał Rady Miasta z osobnym wyodrębnieniem przepisów podatkowych, przepisów dotyczących budżetu Miasta, jak również zarządzenia Burmistrza Sandomierza.

 - katalog ten zawiera informacje dotyczące kompetencji i zakresów czynności poszczególnych wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Sandomierza, m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej. Nadto katalog zawiera wiadomości dotyczące sposobu i miejsca załatwiania spraw oraz dokumentów i opłat wymaganych do ich załatwienia. Obejmuje również informacje o przetargach publicznych organizowanych przez Gminę Miejską Sandomierz, a także dane o działalności z zakresu sportu, turystyki i kultury w Mieście. Pod hasłem „MOJA SPRAWA W URZĘDZIE” można sprawdzić stan swojej sprawy skierowanej do Urzędu Miasta Sandomierza.

 - katalog ten zawiera dane o majątku Gminy Sandomierz, długu publicznym, pomocy publicznej oraz ciężarach publicznych.

 - katalog ten zawiera dane nie objęte powyższymi katalogami, m.in. informacje i aktualności dotyczące ważniejszych działań Burmistrza i innych istotnych dla społeczności lokalnej wydarzeń, dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz informacje dotyczące Biuletynu Informacji Publicznych i sposobu korzystania z niego.

  Po wskazaniu kursorem pozycji menu opatrzonej znaczkiem  i przytrzymaniu nastąpi rozwinięcie podmenu, do których można mieć dostęp poprzez wskazanie kursorem myszy oraz "kliknięcie" w daną pozycję. Wiadomość zostanie rozwinięta w środkowej części przeglądarki.

Wyszukiwanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej posiada własny mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP.

Aby wyszukać interesujący nas dokument należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna serwisu BIP  frazę którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku  system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod kątem wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów, opisach, numerach uchwał oraz protokołów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.

Informacja zatwierdzona przez Piotr Szyprowski dnia 14.04.2005 9:27
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 14.04.2005 9:27. Odsłon 2993, Wersja 5ikona drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 15  
Początek strony